CONDICIONS GENERALS DE LES ALTES A PÀRQUINGS BLAUS

AUTORITZACIÓ PER A LA DOMICILIACIÓ BANCÀRIA DELS REBUTS

Autoritzeu a la companyia Unió Pàrquings Blaus S.L, amb CIF B64995913, Pàrquing Corona, S.L, amb CIF B62546114, M. Andujar S.L, amb CIF B60119252, (Pàrquing Auditori), Comercial Berlín S.L, amb CIF B58468844,(Pàrquing Estació Atenea), Pàrquing Escolapi Blau (Max Stein, S.L), amb CIF: B08867327 i a la resta de pàrquings Blaus, perquè des de la data present, i amb caràcter indefinit, mentre continuïn les relacions comercials entre tots ells, giri en el número de compte bancari especificat en la aquesta autorització, tots els rebuts corresponents a les factures que s’originin com a conseqüència de la relació comercial existent, segons el que exigeix la Llei de serveis de pagament 16/2009.

La facturació del producte contractat és mensual, es realitza segons les seves condicions i tarifes vigents al moment de la facturació. A partir del dia 2 de cada mes, es presenta rebut al compte bancari facilitat pel client.

 

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Com a titular de la TARGETA BLAUS autoritzeu les dades facilitades a qualsevol ESTABLIMENT AUTORITZAT de la XARXA PARQUING BLAUS i a PARQUINGS BLAUS (incloent la informació relativa als consums efectuats) siguin tractats i incorporats al fitxer que PARQUINGS BLAUS. Així mateix, el titular de la TARGETA BLAUS autoritza a PARQUINGS BLAUS que comuniqui les seves dades a tots els ESTABLIMENTS ADHERITS de la XARXA PARQUINGS BLAUS, amb l’objectiu que el titular pugui fer ús de la TARGETA BLAUS i gaudeixi dels avantatges i beneficis corresponents que la mateixa porta associats en la totalitat d’aquests ESTABLIMENTS ADHERITS (sempre que el benefici o avantatge sigui aplicable en cada ESTABLIMENT AUTORITZAT concret) del que el titular de la TARGETA BLAUS faci ús.

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, Unió Pàrquings Blaus S.L, amb CIF B64995913,informa que les vostres dades formen part d’un fitxer de la seva titularitat, i que són tractades amb la finalitat de portar a terme la gestió econòmica i administrativa de la relació contractual que hi manteniu, així com atendre consultes i poder-vos remetre, fins i tot per mitjans electrònics, informació sobre novetats, activitats, productes i/o serveis o altra informació d’Unió Pàrquings Blaus i a la resta de pàrquings Blaus que puguin ser del vostre interès.

El client accepta facilitar-nos les dades referides anteriorment, i en consent expressament a l’ús, tractament i comunicació d’aquestes dades per a les finalitats esmentades. També accepta l’ utilització de les seves dades personals i de facturació per activar la seva targeta en la resta de Pàrquings Blaus (la seva targeta quedarà activada com a targeta de rotació Blaus).

Per a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, ens heu de remetre un escrit identificat amb la referència “Protecció de dades” en el qual es concreti la sol·licitud corresponent, acompanyat d’una fotocòpia del DNI de l’interessat, a l’adreça següent: Unió Pàrquings Blaus S.L, C/ Rafael Casanova, 38 baixos, Granollers 08401.

 

NORMES GENERALS DE FUNCIONAMENT

 1. Cada pàrquing realitza la seva facturació de forma independent, realitzant la seva factura i cobrament de forma individual.
 2. Si el client un dia s’oblida la targeta, no podrà utilitzar el pàrquing. Si desitja utilitzar el pàrquing, haurà d’agafar tiquet i abonar-ne el cost a la sortida.
 3. El client que tingui rebuts pendents en aquest pàrquing o en qualsevol altre pàrquing del grup Blaus se li donarà de baixa la seva targeta fins que en realitzi el pagament. Si desitja utilitzar el pàrquing, haurà d’agafar tiquet i abonar-ne el cost a la sortida.
 4. Qualsevol pack o abonament contractat, només té vigència al pàrquing on es contracta.
 5. Si s’utilitza la targeta en un pàrquing diferent del contractat, el pàrquing utilitzat facturarà al client a 1,95€ l’hora.
 6. Pàrquings Blaus es reserva el dret de poder modificar el preu del producte contractat, avisant al client amb dos mesos d’antelació.
 7. El titular de la TARGETA BLAUS podrà donar-se’n de baixa de la mateixa en qualsevol moment, sol·licitant-ho per escrit a clients@pblaus.com. Sense perjudici d’això, se li facturaran els consums realitzats fins a la data de la sol·licitud.
 8. PARQUINGS BLAUS es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment, els beneficis, drets i avantatges de la TARGETA BLAUS mitjançant avís amb dos mesos d’antelació als titulars de la TARGETA BLAUS. Igualment, PARQUINGS BLAUS es reserva el dret a cancel·lar la TARGETA BLAUS en qualsevol moment, posant-ho en coneixement dels interessats.
 9. PARQUINGS BLAUS podrà cancel·lar la TARGETA BLAUS sempre que en detecti una utilització indeguda de la mateixa per part del seu titular o terceres persones.
 10. En cas de pèrdua o robatori de la TARGETA BLAUS, el client es compromet a comunicar-ho a PARQUINGS BLAUS per correu clients@pblaus.com per evitar-ne el seu ús fraudulent, a fi d’accedir a la seva pròpia identificació i rebre una nova TARGETA BLAUS amb un cost de 10€, podent així gaudir novament dels mateixos privilegis. El titular de la TARGETA BLAUS assumeix les responsabilitats derivades del mal ús que se’n faci de la mateixa, en cas de robatori o pèrdua, fins al moment de la comunicació de la pèrdua a PARQUNGS BLAUS.
 11. Exclusions i limitacions a la responsabilitat de PARQUINGS BLAUS: En relació amb la posada a la disposició dels serveis dels diferents ESTABLIMENTS ADHERITS de la XARXA PARQUINGS BLAUS, PARQUINGS BLAUS actua únicament en qualitat de responsable del fitxer i de la gestió del programa, per la qual cosa mai respondrà davant del titular de la TARGETA BLAUS dels danys i perjudicis derivats de qualsevol incompliment en relació amb els serveis (o qualsevol part d’ells), només en la mesura en què tals danys i perjudicis es deguin a la seva actuació negligent o dolosa. En cap cas PARQUINGS BLAUS o els ESTABLIMENTS AUTORITZATS seran responsables del lucre cessant i d’altres danys, directes o indirectes que pogués sofrir el titular de la TARGETA BLAUS.
 12. L’incompliment de qualsevol d’aquestes normes per part del client, serà motiu per a realitzar-ne la baixa del client.
 13. A cada targeta existeix una numeració impresa per facilitar la seva identificació, per tant si el client té contractat 2 targetes o més i utilitza les seves targetes de forma errònia és a dir confonent un producte per un altre, això serà responsabilitat del client.